วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       250  

   

วิสัยทัศน์

 


 เป็นเลิศด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชาวนาไทยมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อจำหน่าย และสนับสนุนโครงการของหน่วยงานภาครัฐ

2.ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

3.ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

4.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นศูนย์ข้าวชุมชน และสนับสนุน ตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

5.ให้บริการปรับปรุงสภาพ ลดความชื้น เก็บรักษาและตรวจสอบรับรอง ระบบการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามระบบการผลิต ทุกขั้นตอน

6.ส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรรวมทั้งอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับข้าว

7.สนับสนุนและบูรณาการโครงการตามยุทศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง