วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       89  

   

วิสัยทัศน์

 

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

เพื่อชาวนาไทย"

 

 

พันธกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของ         เอกชน

๒. เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์

๓. บริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์พันธุ์