บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    239  

นาย อัมพร ทองไชย

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง กัลยา สว่างอารมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

นาง รัชนีกร นิลรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

นาง บุญให้ ชายชุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

นาง สมนึก กาพันธ์

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว รัชณิกร สุทธินนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-

-

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


- - -

(หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์)

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาง ลักษณี ขุนรักษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

นาย พงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย ณรงค์ นาคะสรรค์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

นาย ปัญญา ศรีชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาย จีรพัฒน์ จูดคง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี)

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว อุบลวรรณ ทองชั่ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

074-840-103

ptl_rsc@rice.mail.go.th