บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1290  

นาย อัมพร ทองไชย

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

074-840-103

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง กัลยา สว่างอารมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

074-840-103

[email protected]

นาง รัชนีกร นิลรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

074-840-103

[email protected]

นาง สมนึก กาพันธ์

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน

074-840-103

[email protected]

นางสาว รัชณิกร สุทธินนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

074-840-103

[email protected]

นาง สุภียา แก้วศรี

พนักงานธุรการ ส ๔

074-840-103

[email protected]

นาง ปราณี ทนงาน

พนักงานพัสดุ ส ๔

074-840-103

[email protected]

นาย กิจติ ปล้องพันธ์

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

074-840-103

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย จีรพัฒน์ จูดคง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

074-840-103

[email protected]

นางสาว กัญญา อินทกาญจน์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

074-840-103

[email protected]

นาย ศราวุธ ตีบเจริญ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

074-840-103

[email protected]

นาย ถาวร อ่อนเงิน

ช่างเครื่องจักรกล ช ๔

074-840-103

[email protected]

นาย เจษฎา ดวงภักดี

ช่างซ่อมบำรุง ช ๓

074-840-103

[email protected]

นาย คำนึง แก้วทอง

ช่างซ่อมบำรุง ช ๓

074-840-103

[email protected]

นางสาว พรรษชล เหมือนเสน

นักเกษตร

074-840-103

[email protected]

นางสาว ตติยา พานิชกุล

นักวิชาการเกษตร

074-840-103

[email protected]

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย พงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

074-840-103

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย ณรงค์ นาคะสรรค์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

074-840-103

[email protected]

นางสาว เกศรินทร์ หมานหมัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

074-840-103

[email protected]

นาย ชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ

074-840-103

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว อุบลวรรณ ทองชั่ง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

074-840-103

[email protected]