ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องงานจ้างปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร


    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

   

วันที่ 3 กันยายน 2564  
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
และ นายเจษฎา ดวงภักดี ช่างซ่อมบำรุง ช 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องงานจ้างปรับปรุง/เพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร จำนวน 18 ชุด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง