ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 7/2564


    คณะกรรมการบริหารกรมการข้าว

   

วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 7/2564 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง