ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop)


    ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop)

   

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) ณ ร้านโยธิน อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง ร้านพรหมเทพเกษตรสุนทรและร้านทิพย์พานิชการเกษตร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา