ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจ ราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


    แผนการตรวจ ราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจ ราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง