ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564


    ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี

   

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงาน นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางรัชนีกร นิลรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเนตรชนก คงศรี ผู้ช่วยงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ ได้การกล่าวต้อนรับและนำเสนอการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 2 ซึ่งมีคณะตรวจได้แก่ นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางกนิษฐา เรืองศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
ผลการตรวจสอบพบว่า วัสดุการผลิตครบถ้วนตามบัญชีทุกประการ