ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในศูนย์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง


    ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน