ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง


    ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

   

วันที่13 กรกฎาคม 2564
นายอัมพร  ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เพื่อเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน