ร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กำหนด


    ประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata)

   

วันที่  7 กรกฎาคม 2564
นายอัมพร  ทองไชย  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง