ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อสำรวจคัดกรอง เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Smart farmer)ปี 2564


    โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

   

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
นายอัมพร  ทองไชย  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
พร้อมด้วยนายวราพงศ์  ฉิมผุด  เจ้าหน้าที่โครงการ  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อสำรวจคัดกรอง
เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Smart farmer)ปี 2564 กับตัวแทนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลน้ำผุด  อำเภอละงู จังหวัดสตูล