ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง"สร้างสุขตรัง สานพลังไตรภาคี สู่ตรังเมืองแห่งความสุข เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน แบบ New Normal" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์


    สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

   

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง"สร้างสุขตรัง สานพลังไตรภาคี สู่ตรังเมืองแห่งความสุข เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
แบบ New Normal" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ณ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี