การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์


การถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์

     เป็นการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นงานที่ได้รับ         มอบหมายให้ปฏิบัติในฐานะผู้แทนกรมการข้าวในเขตพื้นที่และโครงการพิเศษต่างๆ ภายใต้ข้อจำกัดของบุคลากร และต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา จึงจำเป็นต้องกำหนดภารกิจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีความชัดเจน ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์ เป้นประโยชน์ต่อชาวนาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

มีบทบาทหน้าที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวและพัฒนาชาวนา ดังนี้

(๑) งานคลินิกข้าว ให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าว และเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประสานงาน หน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย

(๒) ห้องสมุดชาวนา เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล สถานการ์ณการผลิต การตลาด ราคา และข้อมูลทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยแก่ชาวนา ศูนย์ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การดูงานและแปลงเรียนรู้ ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนา

(๓) หน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์เครือข่ายบริการชาวนา จัดตั้งในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ  เพื่อช่วยกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น

(๔) การดำเนินงานโครงการตามนโยบายกรมการข้าว ได้แก่ โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP seed) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็กพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farmer) และอื่นๆ