ศูนย์บริการชาวนา
ศูนย์บริการชาวนา
          ศูนย์บริการชาวนา (Rice Farmer Service Center) เป็นโครงการของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมการข้าว เป็นหน่วยงานใหม่ เริ่มก่อตั้งใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 โดยการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาในศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่งและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง รวม 51 แห่ง พร้อมมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร