ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านเกษตรอินทรีย์อาเซียน และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง

สัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านเกษตรอินทรีย์อาเซียน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 14:41:17

อ่านต่อ...
Sample project image

ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 14:36:59

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:54:14

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จัดประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนเพียงหลวง 4

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:48:22

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:43:23

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดส่งเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี ฤดูฝน ปี 2565 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน

จัดส่งเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:37:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมจัดนิทรรศการวันปักดำและงานประชาสัมพันธ์ข้าวเบายอดม่วงจังหวัดตรัง

นิทรรศการวันปักดำและงานประชาสัมพันธ์ข้าวเบายอดม่วงจังหวัดตรัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:34:05

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ปี 2566

ประชุมพิจารณากรอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:30:48

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกันยายน 2564

กันยายน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-08-01 20:58:22

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนสิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-08-01 20:53:46

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกรกฎาคม 2564

กรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-08-01 20:38:01

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนมิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 13:33:53

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนพฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 13:18:08

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนเมษายน 2564

เมษายน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 13:15:43

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนมีนาคม 2564

มีนาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 12:34:40

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-03 10:57:19

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2021-04-22 13:32:57    113     0 

สรุปผล (แบบ สขร 1) ปี 2565

แบบ สขร 1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-05-17 11:16:13    43     8 

หน่วยงานภายในกรมการข้าว