ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    79  

   

ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

        ปี พ.ศ. 2520 ประชาคม เศรษฐกิจยุโรป ได้ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย และได้ให้เจ้าหน้าที่บริษัท ที่ปรึกษา (บริษัท EUROCONSULT) มารวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชขึ้นในภาคใต้ และต่อมาปี 2523 บริษัทที่ปรึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาเพิ่มเติมอีก และได้เสนอแนะ ต่อประชาคมเศรษฐกิจยุโรปว่า การจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชภาคใต้ มีความเหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการ และลงความเห็นว่าควรจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดพัทลุงก่อน และเมื่อดำเนินการได้ผลดีแล้วก็จะได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
        ปี พ.ศ. 2524  ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจึงได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการจัดตั้ง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชขึ้นที่จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 55 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นค่าสิ่งก่อสร้างบางส่วน จำนวน 20 ล้านบาท ค่าเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 20 ล้านบาท ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และค่าจ้างที่ปรึกษาอีกประมาณ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องสนับสนุนเงินงบประมาณสมทบเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้างและค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน อีกประมาณ 28 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2525 เริ่มจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุนโครงการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ขณะนั้น ลดความชื้นโดยใช้ลานตาก และคัดเมล็ดพันธุ์ โดยใช้เครื่องสีฝัด เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพยังไม่แล้วเสร็จ   
       ปี พ.ศ. 2528 อาคาร โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรในการปรับปรุงสภาพแล้วเสร็จ และได้ทำพิธีเปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2528 โดย ฯพณฯ นายบรม ตัณเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตและสหกรณ์     
        ปี พ.ศ. 2549 ได้ เปลี่ยนชื่อ จากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์