ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    242  

   

ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

       ศูนย์พันธุ์ข้าวพัทลุง

          ศูนย์พันธุ์ข้าวพัทลุง เป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชแห่งแรกที่ได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณประโยชน์พื้นที่ 107-0-22 ไร่ ถนนสายบ้านแร่ - ควนกุฎ หมู่ที่ 15 บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ห่างจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประมาณ 200 เมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง ประมาณ 11 กิโลเมตร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน และ เปิดป้ายศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2525 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ปี พ.ศ. 2520 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ได้ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศเสนอที่จะให้ความ ช่วยเหลือแก่ประเทศไทยและได้ให้เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท EUROCUNSULT) มารวบรวมข้อมูล   แนวทางการจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชขึ้นในภาคใต้ และต่อมาในปี 2523 บริษัทที่ปรึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่มา ศึกษาเพิ่มเติมอีกและได้เสนอแนะต่อประชาคมเศรษฐกิจยุโรปว่า การจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชภาคใต้มีความ เหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการและลงความเห็นว่าควรจัดตั้งพื้นที่จังหวัดพัทลุงก่อนและเมื่อดำเนินการ ได้ผลดีแล้วก็จะได้จัดตั้งพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

          ปี 2524 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจึงได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ ขยายพันธุ์พืชขึ้นที่จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 55 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นค่าสิ่งก่อสร้างบางส่วน จำนวน 20 ล้านบาท ค่าเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 20 ล้านบาท ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และค่าจ้างที่ปรึกษาอีกประมาณ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องสนับสนุนเงินงบประมาณสมทบเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกประมาณ 28 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2525 เริ่มจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ขณะนั้น ลดความชื้นโดยใช้บานตากและคัดเมล็ดพันธุ์โดยใช้เครื่องสีฝัด เนื่องจากยังสร้างอาคารโรงงานปรับปรุง สภาพยังไม่แล้วเสร็จ

          ปี 2528 อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรในการ ปรับปรุงสภาพแล้วเสร็จ และได้ทำพิธีเปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่    19 กรกฎาคม 2528 โดย ฯพณฯ นายบรม ตันเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ปี 2543 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก่อสร้างอาคารโรงงานและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ เพิ่มเติมตาม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต มูลค่าก่อสร้าง 76.3 ล้านบาท ทำให้ศูนย์ฯ มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์   ปีละ 3,000 ตัน พร้อมกันนั้น ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 สำหรับปี 2546 ศูนย์ฯ ได้ผ่านการประเมินการรักษาระบบ  ได้เป็นที่ 3 และได้พัฒนาระบบคุณภาพจาก ISO 9002 : 1994 ไปสู่ระบบคุณภาพจาก ISO 9001 : 2000

          ปี 2545 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง ได้รับการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เป็น “ศูนย์ขยาย เมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง” สังกัดสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

          ในวันที่ 1 เมษายน 2549 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง ได้รับแจ้งให้เปลี่ยนชื่อ หน่วยงานใหม่เป็น “ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง” สังกัดสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์