โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

kanraya

นางกัลยา สว่างอารมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

ratchaneekorn

นางรัชนีกร นิลรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

boonhai

นางบุญให้ ชายชุม

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญการ

somnuk

นางสมนึก กาพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ratchanikorn

นางสาวรัชณิกร สุทธินนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

sutum

นายสุธรรม มีพฤกษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มผลิต)

 

taworn

นายถาวร แก้วดุก

นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการ

 

narong

นายณรงค์ นาคะสรรค์

นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการ

sanea

นายเสน่ห์ ศรเพ็ชร์

นายช่างเครื่องกล

ชำนาญการ

pawong

นายพวงษ์ ชะเลิศเพ็ชร

ช่างไฟฟ้าชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 

 

raksanee

 นางลักษณี มีธรรม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจ)

 

 

ubonwan

นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

 

kurabb

นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ)

 

 

jaroon

นายจรูญ เกราะแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี

 

sanit

นายสนิท หนูพ่วง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ)

 

 

jirapat

นายจีรพัฒน์ จูดคง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ