โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 

emty

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

     

 

นางกัลยา สว่างอารมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

 

นางรัชนีกร นิลรัตน์

นักวิชาการเงิน

และบัญชีชำนาญการ

 

นางบุญให้ ชายชุม

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

 

นางสมนึก กาพันธ์ 

เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวรัชณิกร สุทธินนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

 

 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

emty

                                                                                         

                                                                           

                                                                                (หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์)

 

 

 

 

 

 

 

นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

 นางลักษณี มีธรรม

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์)

 

 

 

นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

 

นายณรงค์ นาคะสรรค์ 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ)

 

 

 

 

 

 

 

นายปัญญา  ศรีชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี

 

นายจีรพัฒน์ จูดคง

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  (หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี)

 

 

 

   

                                                                                  นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง

                                                                                  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ