โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 

นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

     

 

นางกัลยา สว่างอารมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

 

นางรัชนีกร นิลรัตน์

นักวิชาการเงิน

และบัญชีชำนาญการ

 

นางบุญให้ ชายชุม

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

 

นางสมนึก กาพันธ์ 

เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวรัชณิกร สุทธินนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

 

 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

                                                                                         นายสนิท หนูพ่วง

                                                                            นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

                                                                                (หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์)

 

 

 

นายถาวร แก้วดุก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

นายพวงษ์ ชะเลิศเพ็ชร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ

 

 

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

 นางลักษณี มีธรรม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์)

 

 

 

นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

 

นายณรงค์ นาคะสรรค์ 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

(หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ)

 

 

 

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี

 

นายจีรพัฒน์ จูดคง

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  (หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี)

 

 

 

   

                                                                                  นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง

                                                                                  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ