บทบาทภารกิจ

ภารกิจ

  ๑. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อจำหน่ายและสนับสนุน
      โครงการของหน่วยงานภาครัฐ

  ๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีด้านการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

  ๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่น ศูนย์ข้าวชุมชน และสนับสนุน ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของภาค เอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

  ๕. ให้บริการปรับปรุงสภาพ ลดความชื้น เก็บรักษาและตรวจสอบรับรองระบบการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามระบบการผลิต ทุกขั้นตอน

  ๖. ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร รวมทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว

  ๗. สนับสนุน บูรณาการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง