ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดศูนย์เมล้ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดศูนย์เมล้ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

วันที่ 18 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและห่วงใยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามนโนบายของกรมการข้าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ให้ร่วมผ่านช่วงวิกฤตไปด้วยกัน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง