ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

               วันที่ 13 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน การเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน ด้านการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ จำนวนมาก จังหวัดพัทลุง มีสภาพน้ำท่วมทั้ง 11 อำเภอ ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก กว่า 77,311 ครัวเรือน ในส่วนของอำเภอบางแก้ว ประสบภัย 2,792 ครัวเรือน พื้นที่ประสบภัยด้านพืช 58,006 ไร่