ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง

ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง 

                  วันที่ 12 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายประยวน  พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 เป็นประธานในพิธี