จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 ฤดูแล้ง ปี 2560

 จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 ฤดูแล้ง ปี 2560 

            วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางสาวพรรษชล เหมือนเสน นักเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 ฤดูแล้ง ปี 2560 แก่เกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ณ ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร    จังหวัดนครศรี