ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

10

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา
ศาลากลางจังหวัดตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก