จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

5.1

จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก