ร่วมต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

1.1

ร่วมต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
ร่วมต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กรมการข้าว

ภาพเพิ่มเติม คลิก