ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

4

ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว ประจำปี 2564
โดยวิธี Gin Conference ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก