จัดส่งกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 1000 ใบ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2

จัดส่งกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 1000 ใบ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางกัลยา สว่างอารมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดส่งกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 1000 ใบ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปลักมาลัย และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย จ.สตูล