ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 8

1

ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 8

วันที่ 27 มกราคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จในการศึกษาวิจัย การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง