ตรวจรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 เครื่อง ณ. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย

2

ตรวจรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 เครื่อง ณ. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย

 วันที่ 20 มกราคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้าวชุมชน นำคณะกรรมการตรวจรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ลงพื้นที่ เพื่อตรวจรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 เครื่อง ณ. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก