ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

139046715 2921730294770472 3744248395756864901 o

ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

 วันที่ 19 มกราคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ
ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สมาชิก 20 ราย พื้นที่รวม 300 ไร่
เป้าหมายการผลิต 100,000 กิโลกรัม

ภาพเพิ่มเติม คลิก