ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

1

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2 ต.แปร-ะ อ.ท่าแพ จ.สตูล 

ภาพเพิ่มเติม คลิก