ตรวจนับรายละเอียด เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์ข้าวชุมชน

1

ตรวจนับรายละเอียด เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประธานกรรมการตรวจนับ และ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กรรมการตรวจนับ ตรวจนับรายละเอียด เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปลักมาลัย ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก