เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

126845321 2876591712617664 1966193001822915061 o

เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางรัชนีกร นิลรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)ประจำปี 2563

ภาพเพิ่มเติม คลิก