ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่นที่ 2 ฤดูฝน ปี 2563

59446

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่นที่ 2 ฤดูฝน ปี 2563

 วันที่ 26 และ 28 ตุลาคม 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่นที่ 2 ฤดูฝน ปี 2563 ควบคุมกำกับการเก็บเกี่ยวข้าว และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่นที่ 1 ฤดูฝนปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย ต.แหลม และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ภาพเพิ่มเติม คลิก