ร่วมจัดกิจกรรม “วันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

2.4

ร่วมจัดกิจกรรม “วันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โดยนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และนายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรม “วันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายวิฑูล อินทมณี เกษตรจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งมีการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 4 เกาะสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล  โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ภาพเพิ่มเติม คลิก