ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ศึกษาดูงาน

1

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ศึกษาดูงาน

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมกับนายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ศึกษาดูงาน ภาคีกลุ่มทำนาในพื้นที่ อ.นาโยง อ.เมือง และอ.ห้วยยอด จ.ตรัง และ แผนพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองเบายอดม่วงเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก