จัดกิจกรรม ประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

0.1

จัดกิจกรรม ประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรม ประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวพัทลุง

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก