จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

101275572 2720732944870209 3473922170667663360 o

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการนาแปลงใหญ่ จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริการจัดการกบุ่มให้ทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค์ ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสรา้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานระดับจังหวัด หาพันธมิตรในการผลิต และการตลาดข้าวในแต่ละชุมชน และจัดทำข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง บุคลเป้าหมายประชุม 17 คน 

ภาพเพิ่มเติม คลิก