ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างโรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์กับแปลงใหญ่ข้าว

13

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างโรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์กับแปลงใหญ่ข้าว

 วันที่ 9 มีนาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตอนรับ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างโรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์กับแปลงใหญ่ข้าว ม.1,ม.2 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพเพิ่มเติม คลิก