ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง (T1และT2) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านควนโท๊ะ และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

3

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง (T1และT2) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านควนโท๊ะ และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

วันที่ 16-17 มกราคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง (T1และT2) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านควนโท๊ะ และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก