นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2563

1

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2563

 วันที่ 9 มกราคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้นรับและเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2563 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อำเภอละงู) หมู่ที่ 6 ตำลบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก