จัดนิทรรศการทางวิชาการ "ข้าวสังข์หยดพัทลุง"

S 34422789

จัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับข้าวสังข์หยด

ในงานวันโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดและนิทรรศการทางวิชาการ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด จังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับข้าวสังข์หยด ในงานวันโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดและนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2562
.
ในโอกาสนี้ นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางจำรัส ภวังสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าว วงจรชีวิตข้าว และยังได้จัดแสดงตัวอย่างเมล็ดพันธุ์และส่วนต่างๆ ของข้าวสังข์หยด เช่น ต้นข้าว รวงข้าว ข้าวเปลือก แกลบ ข้าวสาร ลักษณะของข้าวสุก ซังข้าว รวมถึงการแปรรูปข้าวสังข์หยดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ยังได้จัดทำน้ำข้าวกล้องงอกข้าวสังข์หยดไว้ให้ผู้เยี่ยมชมได้ลองชิมกันอีกด้วย

ภาพเพิ่มเติม คลิก