เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น

100791

เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น

วันที่21 - 23  สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีระพัฒน์ จูดคง นายวิบูลย์  ดาสงเคราะห์ และนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น สำหรับกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

100806