ต้อนรับคณะผู้ติดตามงานตามแผนยุทศาสตร์และตัวชีวัดปี 2562 จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

2 IMG 5940

ต้อนรับคณะผู้ติดตามงานตามแผนยุทศาสตร์และตัวชีวัดปี 2562 จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ต้อนรับคณะผู้ติดตามงานตามแผนยุทศาสตร์และตัวชีวัดปี 2562 จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 
.
โดยช่วงเวลาประมาณ 8:30 น. นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ได้นำคณะผู้ติดตามงาน สักการะพ่อแก่หัวแดงและพระแม่โพสพที่ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเคารพนับถือก่อนเข้าห้องประชุม เพื่อบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และนำเสนอผลการดำเนินงานการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 ถึงประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขในการดำเนินการตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
.
และในเวลา 13:00 น. โดยประมาณ คณะผู้ติดตามงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตามกลุ่ม/ฝ่าย และได้กล่าวสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามกระบวนงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

17 IMG 6126

10 IMG 6055