จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และจัดทำระบบควบคุมภายใน(ICS) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี

113756

จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และจัดทำระบบควบคุมภายใน(ICS)
ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และจัดทำระบบควบคุมภายใน(ICS) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

113762

113750