กิจกรรมทำบุญครบรอบสถาปนา 34 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

8.2

กิจกรรมทำบุญครบรอบสถาปนา 34 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบสถาปนา 34 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ณ หอประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

โดยประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งศูนย์ฯ เกิดจากประชาคม เศรษฐกิจยุโรป ได้ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศในปี พ.ศ. 2520 เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย และได้ให้เจ้าหน้าที่บริษัท ที่ปรึกษา (บริษัท EUROCONSULT) รวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชขึ้นในภาคใต้ ด้วยมีความเหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการ และได้ให้ความช่วยเหลืองบประมาณในการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2524   เป็นเงิน 55 ล้านบาท ทั้งนี้ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณสมทบอีกประมาณ 28 ล้านบาท แรกเริ่มได้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุนโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งขณะนั้นวิธีลดความชื้นเมล็ดพันธุ์โดยใช้ลานตาก และคัดเมล็ดพันธุ์ โดยใช้เครื่องสีฝัด เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 และได้ทำพิธีเปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2528 โดย ฯพณฯ นายบรม ตัณเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี พ.ศ. 2549 ได้ และได้เปลี่ยนชื่อ จากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

17

8.0