ร่วมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Nov 1

ร่วมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

 

Nov 2

 

Nov 3