จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับภาคใต้

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับภาคใต้

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 และประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรฐานค่างานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง