จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าวเนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) และบริการทางการเกษตร

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าวเนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) และบริการทางการเกษตร

                วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าวเนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 ราย ณ ตำบลปันแต  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง