งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561”

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561”

                 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 กรมการข้าว มอบหมายให้ นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในภาคใต้,สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศไทย รวมทั้งการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านข้าวและชาวนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 การให้ความสำคัญด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนาไทยในเขตภาคใต้ รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาและการพัฒนาข้าวไปสู่สากล โดย มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,นายวัฒนไชย สุภา ผู้อำนวยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว,นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้ โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง